1. Luku

Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1§

Yhdistyksen nimi on Humanistispeksi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoitus 2§

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkinäytelmän eli speksin harrastusta Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden keskuudessa ja edistää virkistys-ja harrastustoimintaa. Näissä säännöissä musiikkinäytelmästä käytetään nimeä speksi.

Yhdistyksen toiminta 3§

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tuottaa jäsenistönsä voimin yhden speksin vähintään kahden (2) kalenterivuoden aikana, järjestää mahdollisuuksien puitteissa: improvisaatio- ja muita kursseja jäsenilleen, järjestää saunailtoja ja muita tilaisuuksia jäsentensä iloksi ja virkistämiseksi, pitää yhteyksiä muihin yhdistyksiin sekä jakaa informaatiota speksistä.

Toiminnan tukeminen 4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myyjäisiä, maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja.

Yhdistyksen viralliset kielet 5§

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

Jäsenet, 2. Luku

Jäsenet 6§

Yhdistykseni jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä. Uudet jäsenet hyväksyy hakemusten pohjalta yhdistyksen hallitus.

Jäsenluettelo 7§

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on vähintään ilmettävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Jäsenmaksut 8§

Varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksestä eroaminen 9§

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkattavaksi.

Yhdistyksestä erottaminen 10§

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen kokoukset, 3.luku

Yhdistyksen kokoukset 11§

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä, ja vaalikokous pidetään ennen 31.1, mutta aikaisintaan joulukuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Hallituksen on viipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava kokous koolle.

Vuosikokous 12§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnan-/tilintarkastajien lausunto 8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle 12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus 13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 15. kokouksen päättäminen.

Vaalikokous 13§

Vaalikokous pidetään ennen 31.1, mutta aikaisintaan joulukuussa. Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri seuraavaksi toimikaudeksi 8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 9. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi 10. valitaan toiminnan-/tilitarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja seuraavaksi toimikaudeksi 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 12. kokouksen päättäminen.

Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 14 §

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus. Kannatus- ja ulkojäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Tietoliikenneyhteyden välillä voidaan osallistua kokouksiin etänä, ja äänioikeutta on myöskin mahdollisuus käyttää etänä.

Päätöksenteko 15 §

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kahden jäsenen vaatiessa suoritettaan äänestys suljetulla lippuäänestyksellä.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 17 §

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen omalla sähköpostilistalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa.

Päätösvaltaisuus 18 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Käsiteltävät asiat 19 §

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnan- /tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen 20 §

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.

Hallitus, 4. Luku

Hallitus 21 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä 0-7muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä hallituksessa voi olla korkeintaan kaksi (2). Hallituksen toimikausi on 1.4-31.3. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.

Hallituksen tehtävät 22 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 1. johtaa yhdistyksen toimintaa; 2. edustaa yhdistystä; 3. laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi; 4. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset; 5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 6. päättää jäseneksi hyväksymisestä; 7. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa; 8. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa sekä 9. vastata speksin tuottamisesta.

Hallituksen kokoukset 23 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan ääni tai mikäli hän on estynyt, varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 24 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa, tai puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja hallituksen hallituksen kokouksessa valtuuttaman muun henkilön kanssa.

Toimihenkilöt ja toimikunnat, 5. Luku

Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 25 §

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

Hallinto ja talous, 6. Luku

Toimi- ja tilikausi 26 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on 1.4-31.3

Toiminnantarkastajat/tilintarkastaja 27 §

Yhdistyslain edellyttämät kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Erityisiä määräyksiä 7. Luku

Sääntöjen muuttaminen 30 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa vain mikäli siitä on kokouskutsussa mainittu. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuminen 31 §

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkautuessa varallisuus lahjoitetaan Humanisticum ry:lle tai muuten Helsingin yliopiston humanistiopiskelijoiden järjestötoimintaan.