• Sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etnisyyteen, henkilöhistoriaan, poliittiseen tai uskonnolliseen vakaumukseen kohdistuvaa syrjintää tai pilkkaa ei suvaita.
  • Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. 
  • Ketään ei saa pakottaa toimintaan, jonka tämä kokee epämiellyttäväksi, uhkaavaksi tai ahdistavaksi. Ihmisten yksilöllisiä rajoja tulee kunnioittaa.
  • Ei oleteta. Pyritään oletusten sijaan lähestymään ja tutustumaan ihmisiin avoimin ja ennakkoluulottomin mielin.
  • Kunnioitetaan toisten puheenvuoroja ja mielipiteitä. Ilmapiirin tulee olla sellainen, joka rohkaisee keskusteluun.
  • Hakijalla tulee olla mahdollisuus saada halutessaan palautetta. Rekrytointitilanteessa on hyvä laatia muistio perusteista valinnalle/hylkäämiselle. 
  • Palautetta annettaessa kunnioitetaan ihmisten tekemää työtä, kannustetaan ja muistetaan osoittaa kiitollisuutta osallistumisesta. 
  • Kaikki Humanistispeksin viralliset tapahtumat ovat avoimia kaikille jäsenille. Tapahtumista tulisi viestiä koko yhdistyksen laajuisesti, ja tapahtumien yhteydessä tulee aina mainita esteellisyystiedot.
  • Keskustelutilanteissa pyritään ottamaan huomioon kaikki läsnäolijat. Ketään ei tule sulkea keskustelun ulkopuolelle.
  • Muille kuin suomea puhuville järjestetään tarvittaessa viestintää kielellä, jota he ymmärtävät.

Mikäli koet tai havaitset Humanistispeksin tai Humanistispeksi ry:n järjestämässä toiminnassa minkäänlaista epäyhdenvertaista tai asiatonta käytöstä, voit jättää asiasta palautetta tämän lomakkeen kautta.